[1]
کاظميع., ملكوتيج., و عباسیم., “دفاعيه ژنتيكي و چالش هاي اخلاقي آن”, MEJ, ج 2, ش 4, صص 135-146, ژوئن 2016.