[1]
جولاییس. و متولی زاده اردکانیع., “ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن”, MEJ, ج 2, ش 4, صص 121-133, ژوئن 2016.