[1]
تابعيس. ض. ا. و پارساییح., “رابطه پزشك و بيمار”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 2, ش 4, صص 107-120, ژوئن 2016.