[1]
ترک مقدم ل., عباسی م., و آزادانی ز., “تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 4, صص 71–106, ژوئن 2016.