[1]
ترک مقدمل., عباسیم., و آزادانیز., “تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 4, صص 71-106, ژوئن 2016.