[1]
محقق دامادس. م., “خودكشي از منظر حكمت عملي، فلسفه اخلاق و فقه اسلامي”, MEJ, ج 2, ش 4, صص 13-44, ژوئن 2016.