ایمانی‌فر ن., وقارسیدین س., روشن‌زاده م. و افشار ل. (2017) “بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 9(32), صص 141–166. doi: 10.22037/mej.v9i32.9856.