مالکی م., اشک تراب ط., آتش‌زاده شوریده ف. و اسماعیلی س. (2017) “جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسلامی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 9(32), صص 87–119. doi: 10.22037/mej.v9i32.9501.