ادیب حاج باقریم., صفاآ. و امین‌الرعایایی یمینیع. (2015) “آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 9(31), صص 169-191. doi: 10.22037/mej.v9i31.8993.