ایمانی‌فر ن., وقارسیدین س. ا., افشار ل. و شریف‌زاده غ. (2015) “مقایسه تأثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 9(31), صص 95–125. doi: 10.22037/mej.v9i31.8988.