توسلی ا., کلاری ف. و ظفری دیزجی ا. (2014) “عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین درزنان باردار”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 8(29), صص 145–170. doi: 10.22037/mej.v8i29.7232.