عباسیم. (2013) “سخن سردبیر”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 7-10. doi: 10.22037/mej.v2i4.621.