تاتاري ف., محمدپور ي., شمسي ا. و عباسي م. (2014) “بررسی ابعاد اخلاقي اهداي جنين وگامت از منظر اصول چهارگانه اخلاق پزشکي”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 8(27), صص 153–182. doi: 10.22037/mej.v8i27.5950.