غفاری ر., یعقوبی ع., عباسي م., سالک رنجبرزاده ف., حسن‌زاده سلماسی س. و گل‌عنبر پ. (2013) “پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), صص 177–191. doi: 10.22037/mej.v7i24.4751.