صادقی ا. و خمرنیا م. (2013) “اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سلامت زمینه‌ساز رعایت حقوق بیمار”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), صص 163–175. doi: 10.22037/mej.v7i24.4750.