طباطبایی ف. س. و جاوید م. (2013) “آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), صص 139–162. doi: 10.22037/mej.v7i24.4749.