میرزازاده ا. (2013) “سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), صص 113–137. doi: 10.22037/mej.v7i24.4748.