طاهری ف. (2013) “جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), صص 79–112. doi: 10.22037/mej.v7i24.4747.