مرادی م., خاتونی م., ضیغمی ر., جهانی هاشمی ح. و شیخی م. (2013) “بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), صص 55–78. doi: 10.22037/mej.v7i24.4746.