عباس‌زاده ع., برهانی ف., فروغ عامری گ. و نجمی دولت‌آبادی س. (2013) “ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), صص 33–53. doi: 10.22037/mej.v7i24.4745.