مهستی جویباریل., غناس., صرافی خیرآبادس. و ثناگوا. (2013) “تجربیات پرستاران از رساندن خبر بد به بیماران و همراهان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), صص 11-31. doi: 10.22037/mej.v7i24.4744.