اکبری لاکه م. ., شمسی‌گوشکی ا. و عباسی م. (2023) “سلامت معنوی در برنامه آموزش علوم پزشکی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14), صص 113–130. doi: 10.22037/mej.v4i14.42333.