نیرومند توماج س., اسمعیل نژاد گنجی س., شیرافکن ه. و منوچهری ع. ا. (2023) “بررسی سطح آگاهی بیماران بخش‌های داخلی و ارتوپدی از رضایت آگاهانه”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 16(47), صص 1–10. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/41630 (دسترسی: 13 جولای 2024).