متوس., صفاری‌نیام. و احمدپورع. (2022) “تأثیر معنویت‌درمانی بر ترس از عود و ادراک بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 16(47), صص 1-16. doi: 10.22037/mej.v16i47.38827.