حق شناسم., نوربالاا. ع., اکابریس. آ., نجاتی لائینو., صالحيم. و طیبیز. (2012) “بررسی رابطه هوش معنوی و سبک‌های دلبستگی دانشجویان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). doi: 10.22037/mej.v4i14.3800.