حاتميح., بحرينيانع., جوانبختم. و غفاريس. (2012) “بررسي رابطه بين ابعاد كيفيت زندگي و ميزان باورهاي معنوي در هنرمندان انجمن خوشنويسان ايران”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). doi: 10.22037/mej.v4i14.3799.