بحرینیانس., سعادتر., شاكرين. و عزیزیف. (2012) “بررسي نگرش بيماران نسبت به تأثير معنويت در روند درمان آنان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). doi: 10.22037/mej.v4i14.3798.