یزدانی ع. ا., عباسی م. و ابراهیمی م. (2012) “مبانی عرفانی سلامت معنوی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). doi: 10.22037/mej.v4i14.3794.