یزدانیع. ا., عباسیم. و ابراهیمیم. (2012) “مبانی عرفانی سلامت معنوی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). doi: 10.22037/mej.v4i14.3794.