محقق‌ داماد س. م. (2012) “مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). doi: 10.22037/mej.v4i14.3793.