اصفهانی م. م. (2012) “سلامت معنوی و دیدگاه‌ها”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). doi: 10.22037/mej.v4i14.3792.