مصباحع. (2012) “واکاوی مفهومی معنویت و مسئله معنا”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). doi: 10.22037/mej.v4i14.3791.