صادقیر. و صادقیت. (2022) “تبیین عوامل زمینه‌ساز تبعیض در مراقبت بیماران از دیدگاه دانشجویان و مدرسین پرستاری”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-13. doi: 10.22037/mej.v15i46.36736.