مقدمع. و رنجی جفرودین. (2022) “تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت با میانجی‌گری انگیزه ذاتی در پرستاران ”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-15. doi: 10.22037/mej.v15i46.36441.