لطفي كاشانيف., وزيريش., ارجمندس., موسويس. م. و هاشميهم. (2012) “اثربخشي مداخله‌ي معنوي بركاهش پريشاني مادران كودكان مبتلا به سرطان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), صص 173-186. doi: 10.22037/mej.v6i20.3640.