جعفریم., سبزواریس., برهانیف. و بانشیم. (2012) “دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), صص 155-171. doi: 10.22037/mej.v6i20.3637.