بحرينيانس. ع., دلشادح., شاكرين. و عزیزیف. (2012) “بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), صص 127-153. doi: 10.22037/mej.v6i20.3636.