بوالهریج., دوس علی ونده. و میرزاییم. (2012) “رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), صص 101-125. doi: 10.22037/mej.v6i20.3635.