مرزبندر. ا. و زكويع. ا. (2012) “شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), صص 69-99. doi: 10.22037/mej.v6i20.3634.