ابوالقاسمیم. ج. (2012) “مفهوم‌شناسي سلامت معنوي و گستره آن در نگرش دینی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), صص 45-68. doi: 10.22037/mej.v6i20.3633.