ابوالقاسمیح. (2012) “نامه به سردبیر”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), صص 8-10. doi: 10.22037/mej.v6i20.3631.