عباسیم., عزیزیف., شمسی گوشکیا., ناصری رادم. و اکبری لاکهم. (2012) “تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), صص 11-44. doi: 10.22037/mej.v6i20.3629.