روشن‌زادهم., نفرم., تاج‌آبادیع. و محمدیس. (2021) “پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-12. doi: 10.22037/mej.v15i46.35934.