محسن‌پورم. و طاهری گودرزیح. (2021) “همبستگی رفتار اخلاقی با تاب‌آوری پرستاران: نقش میانجی پذیرش اجتماعی و اعتماد سازمانی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-17. doi: 10.22037/mej.v15i46.35869.