دانیالیس. و مظلوم‌رهنیع. (2022) “ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه اخلاق در کووید 19: اخلاق در کووید”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-19. doi: 10.22037/mej.v15i46.35670.