محمودیم., مهاجرانب. و رزاقیم. (2022) “تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-16. doi: 10.22037/mej.v15i46.35618.