رحمتیص. و سیفیر. (2021) “ارتباط درک پرستاران از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد آنان در آزمون‌های ده‌گانه اعتباربخشی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد در سال 1399”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-13. doi: 10.22037/mej.v15i46.35569.