هوشمندم. و لعلیم. (2021) “روش‌های تدریس اخلاق حرفه‌ای در ایران: یک مطالعه مروری”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-13. doi: 10.22037/mej.v15i46.35337.