عربی ص. (2021) “انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1–5. doi: 10.22037/mej.v15i46.35138.