قارونیک., یعقوبی‌پورف., قارونیب., بختیارم., بختیارک., بیرجندیم. و بستامیف. (2021) “بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد رعایت منشور حقوق بیماران”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-13. doi: 10.22037/mej.v15i46.35011.