قربانقلیت., ثناگوا., پهلوان‌زادهب. و جویباریل. (2021) “ارتباط جو اخلاقی با وجدان کاری پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-12. doi: 10.22037/mej.v15i46.34791.